ฝึก EF พัฒนาทักษะสมองลูกน้อยExecutive Function หรือ EF คือ กระบวนการทางความคิดในส่วน "สมองส่วนหน้า" ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก การกระทำ โดย EF ยังช่วยให้เราคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักยับยั้งชั่งใจ ตั้งเป้าหมายในชีวิต รู้จักการวางแผน ลงมือทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีความมุ่งมั่น รวมถึงยืดหยุ่นความคิดเป็น หรือสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิต ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความสำเร็จทั้งการงาน การเรียน และการใช้ชีวิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/lo1_ef.pdf

2020-08-28 14:30:43