ผักเกษตรอินทรีย์ แตกต่างจากผักอื่นอย่างไร ?การปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ นับเป็นการสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร ที่สำคัญคือไม่มีความเสี่ยงจากอันตรายที่มาจากการใช้สารเคมี ทั้งต่อเกษตรกรผู้ปลูก ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  
https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/sooklibrary18_ekstrinthriiy_final.pdf

2020-08-28 14:52:32