ดูแลด้วยหัวใจ จากไปด้วยความรัก Palliative Care

ผู้แต่ง : แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร
ขนาดสินค้า : 14.5x21 ซม.

ราคาเต็ม  170.00 บาท 

ลดเหลือ 145.00 บาท

แม้ “ความตาย” จะเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกชีวิต แต่คนในยุคปัจจุบันกลับเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างยากลำบากมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากวิทยาการทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้า ทำให้โรคบางโรคสามารถป้องกันได้หรือมีแนวทางรักษา ทำให้ผู้ป่วยอยู่ได้นานมากขึ้น แม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ในทางกลับกัน สังคมเริ่มมีความคาดหวังกับการแพทย์มากขึ้น จนหลายครั้งก็มองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติ และพยายามยื้อชีวิตของผู้ป่วยให้ได้นานที่สุด ซึ่งบางครั้งก็ไม่อาจช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ้ำยังเป็นการเพิ่มความทรมานแก่ผู้ป่วยในเวลาที่เหลืออยู่จากการยื้อชีวิต เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เกิดปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากผู้ป่วย ผู้ดูแล และครอบครัว หนังสือเล่มนี้นำเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ สุข รัก เข้าใจ ใน ช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยแพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร มาร้อยเรียงใหม่ผ่านกรณีศึกษา เพื่อนำเสนอการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative Care ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต โดยไม่ได้มุ่งให้ผู้ป่วยหายจากโรค แต่เป็นการดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต รวมถึงป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงมิติกายใจ สังคม และจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วย ครอบครัว ตลอดจนผู้ดูแล โดยอยู่บนเป้าหมายหลักคือเพิ่มคุณภาพชีวิตของทุกฝ่าย ช่วยให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนดูแลครอบครัวและญาติภายหลังการจากไปของผู้ป่วย ให้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพได้

ตัวอย่างหนังสือ