คู่มือกินดี Eat Goog Guide

ผู้แต่ง : greenery.org
ขนาดสินค้า :

ราคาเต็ม  220.00 บาท 

ลดเหลือ 198.00 บาท

สุขภาพดี...เริ่มต้นที่ตัวเราเอง การมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนแสวงหา สุขภาพในที่นี้ หมายรวมถึงสุขภาพของตัวเราและสุขภาพของโลกใบนี้ เพราะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกและทุกสิ่งบนโลกก็ล้วนเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับตัวเรา คู่มือกินดี Eat Good Guide เล่มนี้ และ คู่มือกรีนดี Live Green Guide จัดอยู่ในชุดหนังสือกินดี กรีนดี Eat Good, Live Green ซึ่งรวบรวมและคัดสรรบทความจากเว็บไซต์สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ greenery.org และมีแฟนเพจติดตามมากกว่า 1 แสนคน คู่มือกินดี Eat Good Guide ชวนทุกคนเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการใส่ใจรายละเอียดของชีวิต ตั้งแต่รู้จักเลือก “กิน” อาหารที่ดี มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ รู้จักเลือกแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติจากเกษตรกรที่ใส่ใจ รู้วิธีปรุงอาหารอย่างตั้งใจด้วยสองมือของเรา ตลอดจนแรงบันดาลใจจากคนธรรมดา คนเล็กๆ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองด้วยการกินดี กรีนดีอย่างยั่งยืน Greenery. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมุ่งสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภัย ผ่านการสื่อสารอย่างเข้าใจง่ายบนพื้นที่ออนไลน์ ด้วยการนำเสนอสองเรื่องราวหลักด้วยวลีสั้นๆ Eat Good. Live Green. ซึ่งเป็นที่มาของหนังสือชุดนี้ เพราะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้ ให้หมุนไปสู่วิถีที่เชื่อมั่นเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวให้แข็งแรง และช่วยให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ตัวอย่างหนังสือ