คู่มือกรีนดี Live Green Guide

ผู้แต่ง : greenery.org
ขนาดสินค้า : 14.5x21 ซม.

ราคาเต็ม  220.00 บาท 

ลดเหลือ 198.00 บาท

สุขภาพดี...เริ่มต้นที่ตัวเราเอง การมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนแสวงหา สุขภาพในที่นี้ หมายรวมถึงสุขภาพของตัวเราและสุขภาพของโลกใบนี้ เพราะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกและทุกสิ่งบนโลกก็ล้วนเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับตัวเรา คู่มือกรีนดี Live Green Guide เล่มนี้ และ คู่มือกินดี Eat Good Guide จัดอยู่ในชุดหนังสือกินดี กรีนดี Eat Good, Live Green ซึ่งรวบรวมและคัดสรรบทความจากเว็บไซต์สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ greenery.org และมีแฟนเพจติดตามมากกว่า 1 แสนคน คู่มือกรีนดี Live Green Guide ชวนทุกคนเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการใส่ใจรายละเอียดของชีวิต ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง หันมาใช้วิถีชีวิตออร์แกนิก วิถีชีวิตที่เรียบง่าย รู้จักเลือกใช้ข้าวของในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น กลับไปเชื่อมโยงตัวเรากับธรรมชาติ ลดการใช้พลาสติก ลดการใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุดหนุนสินค้าจากชุมชนและเกษตรกรอินทรีย์ ตลอดจนได้รับแรงบันดาลใจจากคนธรรมดา คนเล็กๆ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองด้วยการกินดี กรีนดีอย่างยั่งยืน Greenery. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมุ่งสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภัย ผ่านการสื่อสารอย่างเข้าใจง่ายบนพื้นที่ออนไลน์ ด้วยการนำเสนอสองเรื่องราวหลักด้วยวลีสั้นๆ Eat Good. Live Green. ซึ่งเป็นที่มาของหนังสือชุดนี้ เพราะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้ ให้หมุนไปสู่วิถีที่เชื่อมั่นเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวให้แข็งแรง และช่วยให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ตัวอย่างหนังสือ