What makes us human? สิ่งใดเล่าทำให้เราเป็นมนุษย์

ผู้แต่ง : ดร.ฌอง-หลุยส์ ลองโบเรย์
ขนาดสินค้า : 14.5x21 ซม.

ราคาเต็ม  180.00 บาท 

ลดเหลือ 153.00 บาท

เรื่องเล่าในหนังสือเล่มนี้ โดยนายแพทย์ฌอง - หลุยส์ ลองโบเรย์ สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน แก่ชีวิตของทุกคนและของมนุษยชาติ ผมรู้จักและคุ้นเคยกับฌอง - หลุยส์ ลองโบเรย์ เพราะท่านทำงานในโครงการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทยอยู่หลายปี และร่วมงานกับคนไทยมากหลาย รวมทั้งนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ด้วย … เราจะเรียนรู้ได้จากตัวอย่างกระบวนการ เอาชนะมหันตภัยโรคเอดส์ ของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ที่หนังสือเล่มนี้จะเล่าให้ฟัง กระบวนการนี้ประกอบด้วย การเคารพศักดิ์ศรีและศักยภาพความเป็นมนุษย์ ของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะของคนเล็กคนน้อย คนยากคนจน การกระตุ้นให้รวมตัวร่วมคิด ร่วมทำ หรือเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง - ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

ตัวอย่างหนังสือ