12 SENSES เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ

ผู้แต่ง : นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง)
ขนาดสินค้า : 14.5x21 ซม.

ราคาเต็ม  220.00 บาท 

ลดเหลือ 187.00 บาท

หนังสือ12 SENSES เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ โดยนายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล เป็นหนังสือที่น่าสนใจและมีประโยชน์ ช่วยในการพัฒนาการเด็กโดยองค์รวม เพื่อให้เด็กได้มีความเจริญงอกงามทั้งกาย ใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา เป็นเด็กดี มีความสุข พัฒนาได้ทั้ง IQ และ EQ เป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคต ซึ่งเด็กจะเกิดน้อยลง ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น การพัฒนาเด็กจึงสำคัญมาก เด็กทุกคนย่อมแตกต่างกัน มีความเด่นและความด้อยที่ต้องการปรับปรุงต่างกัน เด็กต้องการการฟูมฟักเลี้ยงดูด้วยความรัก ความห่วงใยจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก เพื่อเติบโตเข้าสู่โลกปัจจุบันและอนาคต ซึ่งต้องการเด็กสู่ 21st Century ด้วย 21st Century Skills ด้วยคุณสมบัติที่สำคัญคือ มี Critical Thinking, Collaboration, Problem Solving, Creativity, Innovation, Communication, Flexibility, Leadership, Social Skill รวมทั้ง Information Literacy และ Digital Skill ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะได้อธิบายถึงผัสสะทั้ง12 ประการโดยละเอียด นำมาประกอบในการเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน เช่น Body senses เกี่ยวกับกายสัมผัส การเคลื่อนไหว การทรงตัว หรือ Soul senses การรู้กลิ่น รส การมองเห็น ความรู้สึกถึงความอุ่น และ Cognitive senses หรือผัสสะทางจิตวิญญาณ เกี่ยวกับการได้ยิน เข้าใจภาษา เข้าใจความคิด เข้าใจมนุษย์ เป็นต้น

ตัวอย่างหนังสือ